QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN, LUẬN ÁN TẠI TTTT-TV

1. Đối với luận văn Thạc sỹ

          - Luận văn chính thức: 02 bản

          + Luận văn phải được đóng bìa cứng, mạ chữ vàng. Quy cách của luận văn theo đúng quy định của Nhà trường.

          + Luận văn nộp về TTTT-TV là luận văn đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh sau khi bảo vệ, việc chỉnh sửa này phải có phiếu xác nhận đủ điểu kiện lưu thư viện của Hội đồng bảo vệ và Phòng Đào tạo Sau đại học. Phiếu này phải được đóng vào trong quyển luận văn, sau tờ bìa lót.

          + Luận văn bắt buộc phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn và chữ ký của tác giả.

          - Đĩa CD: 01 đĩa (như hình 2) bao gồm:

          + Quy cách của đĩa CD tuân theo đúng quy định của Nhà trường.

          + Nội dung luận văn được lưu ở định dạng Microsoft Word (01 bản) + PDF (01 bản): Tất cả nội dung các bản điện tử phải trùng khớp với nội dung bản giấy in, được sắp xếp theo đúng trình tự bản giấy in và KHÔNG ĐẶT PASSWORD hoặc MÃ HÓA hay các chương trình bảo vệ.

Hình 1. Mẫu bìa luận văn Thạc sỹ

Hình 2. Mẫu CD luận văn Thạc sỹ

2. Đối với luận án Tiến sỹ

2.1. Đối với luận án Tiến sỹ chờ bảo vệ cấp cuối

          - Nộp 01 bản nội dung của luận án (bìa cứng hoặc bìa mềm)

2.2. Đối với luận án Tiến sỹ đã bảo vệ xong cấp cuối cùng

          * Luận án chính thức: 02 bản

          - Luận án phải được đóng bìa cứng, mạ chữ vàng.

          - Luận án phải được đóng kèm phía sau các giấy tờ sau:

          + Nghị quyết của Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp trường

          + Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sỹ cấp trường

          + Bản nhận xét luận án Tiến sỹ

          + Bản nhận xét luận án Tiến sỹ của phản biện

          + Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ

Hình 3. Mẫu bìa luận án Tiến sỹ

* Tóm tắt luận án: 02 bản

          * Đĩa CD: 01 đĩa

          + Luận án và tóm tắt được lưu ở định dạng Microsoft Word (01 bản) + PDF (01 bản): Tất cả nội dung các bản điện tử phải trùng khớp với nội dung bản giấy in, được sắp xếp theo đúng trình tự bản giấy in và KHÔNG ĐẶT PASSWORD hoặc MÃ HÓA hay các chương trình bảo vệ.

Hình 4. Mẫu CD luận án Tiến sỹ

* Mọi chi tiết xin liên hệ

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

- Địa chỉ: Tầng 7 – Nhà A8

- Điện thoại: 024.37669860