Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 15 CBVC, trong đó có 08 Thạc sĩ, 6 Cử nhân, 1 Kỹ sư. Số lượng đảng viên trong đơn vị là 03.

Giám đốc: ThS Nguyễn Đức Dư - Chịu trách nhiệm quản lý toàn diện đơn vị, Phụ trách trực tiếp việc ứng dụng CNTT trong thư viện.

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Thủy - giúp Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị: kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, quản lý công tác chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện, quản lý hoạt động của Nhà sách; tham mưu đề xuất với Giám đốc để cùng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. 

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN