Lịch sử, thành tích

Năm 1962, cùng với quyết định thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải, Thư viện đã được hình thành. Tại thời điểm này Thư viện chỉ là một bộ phận nhỏ thuộc phòng Giáo vụ. Năm 1984, Thư viện được tách ra thành đơn vị độc lập trực thuộc Trường với 14 nhân viên. Ngày 21/02/2002 Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo quyết định số 753/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã đóng góp những thành tích đáng kể trong việc thực hiện các dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Trong nhiều năm liền đơn vị được nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.