Định hướng phát triển

Báo cáo công tác tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023 của trường ĐH GTVT đã nêu rõ: Xây dựng trường trở thành trường đại học nghiên cứu theo các chuẩn mực quốc tế, đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhất lực chất lượng cao trong nước và khu vực.

Theo đó, Trung tâm Thông tin - Thư viện có các nhiệm vụ công tác chính cùng với các đơn vị khác trong trường:

1) Tăng cường công tác quản trị đại học theo hướng minh bạch.

2) Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ.

3) Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện, trong đó coi người học là khách hàng, là trung tâm của quá trình đào tạo và phục vụ.

4) Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

5) Phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo chiều sâu.

6) Tăng cường truyền thông để quảng bá hình ảnh của nhà trường.

7) Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ quá trình đào tạo, trong đó nghiên cứu huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất nâng cao chất lượng dạy và học, đủ cơ sở vật chất cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.