Liên hệ

Địa chỉ:          Tầng 5, 6, 7 - Nhà A8 - Trường Đại học GTVT

Điện thoại:    (024) 37669860

Email:             thuvien@utc.edu.vn

Website:         lib.utc.edu.vn

Fanpage:       Trung tâm Thông tin - Thư viện UTC

 

Dịch vụ tra cứu theo yêu cầu.