Về việc sử dụng Thư viện với Tân sinh viên K64

Thân gửi các bạn tân sinh viên K64:

Trong chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa, các bạn đã được giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng các tài liệu thư viện như: Quy định sử dụng thư viện, cách tra cứu tài liệu trên phần mềm, cách lấy tài liệu từ trên giá, việc mượn trả tài liệu, các dịch vụ thông tin khác.

Hiện nay dữ liệu thông tin của các bạn đã được câp nhật lên hệ thống nên từ hôm nay 02/10/2023, các bạn có thể sử dụng toàn bộ các loại tài nguyên của Thư viện

(Lưu ý: Các bạn tân sinh viên K64 nhớ xuất trình Chứng Minh Thư Nhân Dân hoặc Căn Cước Công Dâ khi tới Thư viện để thay thế tạm thời cho thẻ sinh viên trong thời gian chờ được cấp)