Thông báo: Về việc thanh toán tài sản cho SV nhận bằng TN vào tháng 02/2019

Thực hiện thông báo số 22/TB-ĐHGTVT ngày 07/01/2019 về việc triển khai thủ tục thanh toán tài sản online cho sinh viên nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 02/2019, TTTT Thư viện xin được thông báo tới các SV thuộc diện kể trên kiểm tra và hoàn tất tình trạng nợ sách (nếu có) đối với Nhà trường trước ngày 17/1/2019.

Chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết hơn về vấn đề này.

Trân trọng!