Một số hình ảnh hoạt động của Thư viện trong thời gian qua

Trong năm 2018 vừa qua, TT TT Thư viện đã có nhiều hoạt động nhằm phục vụ bạn đọc được tốt hơn. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động đó.

 

Tập huấn sử dụng thư viện cho SV K59

Sinh viên hỗ trợ CBCNV làm sạch đẹp thêm Thư viện

 

Sinh viên hỗ trợ làm sạch đẹp thêm Thư viện