Giới thiệu sách Hướng dẫn Thiết kế môn học Kết cấu và tính toán đoàn tàu Metro

Cuốn sách trên trình bày các vấn đề cơ bản và những nguyên tắc cần thiết được sử dụng khi lựa chọn phương án thiết kế, nguyên lý làm việc, các tham số kích thước hình học, đặc trưng quán tính, hình thức liên kết giữa các chi tiết và bộ phận; phương pháp tính toán cụ thể các chi tiết, bộ phận cụ thể của giá chuyển hướng, bệ xe và thùng xe.

Trong mỗi chương có trình bày tóm tắt lý thuyết và những nội dung cốt lõi cần dùng khi thiết kế, tính toán, có các thí dụ cụ thể với các chi tiết, bộ phận của đoàn tàu metro

Tài liệu gồm 4 chương:

Chương 1: Khái niệm và các vấn đề chung.

Chương 2 Thiết kế và tính toán độ bền các bộ phận của giá chuyển hướng

Chương 3: Thiết kế và tính toán bệ xe

Chương 4: Thiết kế tính toán thùng xe.