Địa điểm PM

Hiện nay Phòng Mượn được bố trí tại tầng 7 nhà A8.