Đội ngũ cán bộ PĐT6

CN. Phạm Thị Thúy Nga

 

CN. Vũ Thị Hà Vân

 

CN. Cù Việt Hằng

 

KS. Phạm Ngọc Thanh Quang, email: thanhquangutc@gmail.com