Đội ngũ cán bộ PĐT6

CN. Phạm Thị Thúy Nga

 

CN. Vũ Thị Hà Vân

 

CN. Cù Việt Hằng