Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 17 CBVC, trong đó có 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 9 Cử nhân, 02 Kỹ sư. Số lượng đảng viên trong đơn vị là 05.

Giám đốc: TS. Nguyễn Mạnh Hùng (phụ trách chung).

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Thủy (giúp Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị: kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, quản lý công tác chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện, quản lý hoạt động của Nhà sách; tham mưu đề xuất với Giám đốc để cùng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ).