Đội ngũ cán bộ

Hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 20 CBVC, trong đó có 02 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 11 Cử nhân, 02 Kỹ sư. Số lượng đảng viên trong đơn vị là 05.

Giám đốc: TS. Nguyễn Mạnh Hùng (phụ trách chung).

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Thủy (giúp Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị: kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện nhiệm vụ; theo dõi, quản lý công tác chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện, quản lý hoạt động của Nhà sách; tham mưu đề xuất với Giám đốc để cùng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ).